Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

 

 

Административен съд София-град (АССГ) е най-големият от 28-те административни съдилища в Република България, създадени в началото на 2007 година в процеса на съдебната реформа, след приемането на новия Административно-процесуален кодекс (АПК). В съда работят 260 души, от които 68 съдии.

Съгласно АПК Административен съд София-град разглежда дела за оспорване на административни актове на административни органи, чието седалище е на територията на Столична община. В АССГ се обжалват също така решения на Националната експертна лекарска комисия (съгласно Закона за здравето), решения на председателя на Патентното ведомство (съгласно Закона за марките и географските означения), както и актовете на други административни органи, оспорването на които пред АССГ е уредено в специални закони. Когато седалището на органа, издал оспорвания административен акт, е в чужбина, компетентен да разгледа делото е отново АССГ. Съдът се произнася с решение, което може да обяви административния акт за нищожен, да го отмени изцяло или отчасти, да го измени или да отхвърли оспорването.

В регистратурата и деловодството на Административен съд София-град се приемат жалби и оплаквания на граждани, физически и юридически лица срещу актове на държавната администрация. Съдебните служители оказват помощ при комплектуване на преписките и съдействат за получаване на данни за движението на делата. В адвокатската стая на съда страните в правния спор и техните процесуални представители имат пълен достъп до съдебните книжа и актове.

Тази уеб-страница е израз на желанието на Административен съд София-град да е полезен на гражданите, да подпомага достъпа им до правосъдие, да гарантира публичност и прозрачност на съдебния процес.

Като си дават сметка за важната роля на административните съдилища за спазване на законността в страната, съдиите и служителите в Административен съд София-град се стремят с висок професионализъм и чувство за отговорност да постигнат бързо и ефективно правосъдие и да повишат доверието на обществото в съдебната система. АССГ полага всички усилия за утвърждаване на представата за Република България като цивилизована правова държава, достоен член на Европейския съюз.

   

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ