Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

Административни съдилища

Административен съд София - град

 

Адрес

1301 София

ул. "Георг Вашингтон" №17

 

Интернет адрес

www.admincourtsofia.bg

 

Административен секретар

(02) 4224 034

 

Счетоводство

(02) 4224 035

 

Регистратура

(02) 4215 724

 

Деловодство

(02) 4215 727; 4215 842

факс (02) 4215 840

 

Адвокатска стая

(02) 4215 729

 

Съдебни секретари

(02) 4215 716, 4215 718, 4215 790

 

e-mail

Председател на съда -

Секретар на председателя -

Административен секретар -

Връзки с обществеността -

Личен състав -

Счетоводство -

Касиер -

Статистик -

Деловодство -

Регистратура -

Системен администратор -

predsedatel@admincourtsofia.bg

kabinet@admincourtsofia.bg

admsecretar@admincourtsofia.bg

press@admincourtsofia.bg

lichensastav@admincourtsofia.bg

schetovodstvo@admincourtsofia.bg

kasa@admincourtsofia.bg

statistik@admincourtsofia.bg

delovodstvo@admincourtsofia.bg

registratura@admincourtsofia.bg

sysadmin@admincourtsofia.bg

 

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG13 BNBG 9661 3100 1783 01

BIC: BNBGBGSD

БНБ - ЦУ

 

Банкова сметка за вещи лица

IBAN: BG04 BNBG 9661 3300 1783 01

BIC: BNBGBGSD

БНБ - ЦУ

 

Приемно време на председателя на Административен съд София - град:

Вторник от 14:00 ч. до 15:00 ч., с предварително записване на тел. 42 15 701

 

Приемно време на заместник-председателите на Административен съд София - град:

Вторник от 10:00 ч. до 11:00 ч.

 


Ръководството на съда Ви приканва в своята жалба или протест винаги да посочвате АДРЕС на ЕЛЕКТРОННА ПОЩА за ускоряване на процедурата.

 

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г. – в сила от 12.07.2006 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Чл.61. (1) Административният акт, съответно отказът да се издаде акт, се съобщава в тридневен срок от издаването му на всички заинтересовани лица, включително на тези, които не са участвали в производството.

(2) Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако страната е посочила такива.

(3) Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Чл.141. Пред съда могат да бъдат представяни електронни документи, подписани с универсален електронен подпис, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ