Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Временно се прекратява използването на обявените в сайта на съда електронни адреси за контакти.

 

 

Молби - образци

 Изтегли .doc

 

Приложение №1

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД София-град

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

 

Долуподписаният/та …………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

трите имена

 

ЕГН……………………………………………

 

адрес:…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

тел………………...................

 

в качеството си на:………………………………………………………………………..  

     страна / процесуален представител

 

по ……………………………………………….дело.

             вид, номер и година на делото

 

С настоящото декларирам, че съм запознат/а с Вътрешните правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес, утвърдени от Административния ръководител на Административен съд София-град и заявявам, че желая да получавам съобщения и призовки на следния  

 

мой електронен пощенски адрес: ……………………………………………………..

 

Декларирам, че в 3 (три) дневен срок от изпращането на електронна призовка или съобщение от Административен съд София-град, ще изпратя потвърждение за получаването.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                     Подпис

 

 

 

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ