Български (България)  English  Deutsch

За контакти

 

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 Уважаеми потребители, моля изпращайте Вашите запитвания или информация по дела в АССГ само на посочените имейли на регистратура и деловодство.

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

   АССГ уведомява, че от 14.05.2020 г. в сградата на съда ще се допускат посетители. Влизането ще се извършва на обособени потоци в зависимост от целта на посещението. С цел недопускане струпването на хора е въведен ограничителен пропускателен режим. При изчакване следва да се спазва дистанция от поне 2 метра един от друг. Всички посетители на съда да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата, и ръкавици и при влизане следва да дезинфекцират ръцете си посредством поставените на входовете дезинфектанти. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания - хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми. Движението в сградата на съде се осъществява еднопосочно, съобразно поставените указателни табели. Работно време за работа с граждани е от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа. След приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

 
Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02/4215713

 

 

 

Молби - образци

 

Изтегли .doc

До Административен съд София-град

по адм. дело №……………/……………г.,

първо/второ отделение,………….състав

 

 

М О Л Б А

 

от ………………………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

Адрес: …………………………………………………………………………………………

 

Телефон: ……………………………………….

 

В качеството ми на ………………………………по адм. дело № …………/……….г.

 

Уважаема/и  г-жо/г-н съдия,

 

Моля да ми бъде предоставена правна помощ по горепосоченото дело, поради липса на средства за заплащане на възнаграждение за адвокат, което удостоверявам със следните документи:

 

1.  Декларация за имуществено състояние;

2. Удостоверение за доходите ми;

3. Удостоверение за трудовата ми заетост от бюрото по труда;

4. Документ, удостоверяващ здравословното ми състояние - решение на ТЕЛК;

5. Заповед или удостоверение от РД „СП" – район ……………………………..,

че получавам интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хора с увреждания и Правилника за прилагането му;

6. Заповед или удостоверение, че получавам целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г.;

7. Документ, удостоверяващ семейното ми положение.

 

8 Други :………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

(Отбележете със знак „Х” документите, които прилагате.)

 

Известно ми е, че при промяна в обстоятелствата, на които се основава искането ми за правна помощ, съм длъжен да уведомя съда за това. В случай, че не уведомя своевременно съда за промяна в обстоятелствата, се задължавам да възстановя на НБПП направените разноски от момента на промяната.

 

Известно ми е, че ако бъда осъден или загубя изцяло или частично делото, ще заплатя на НБПП разноските по възнаграждението на назначения ми адвокат.

 

 

 

дата: …………………….г.                                    С уважение: ……………………….

гр.София

 

 

 

 

 

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ