Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 Във връзка с решение на ВСС от 15.03.2020г. и въведеното извънредно положение срещу разпространението на коронавирус се преустановява разглеждането на всички административни дела от 16.03.2020 г. до 13.04.2020г.  Моля вижте решението на ВСС на страницата на АССГ в раздел пресцентър - съобщения на съда.

Съгласно т. 10 от същото решение се ЗАБРАНЯВА достъпа до съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица.
 

Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02/4215713

Молби - образци

 

Изтегли .doc

До Административен съд София-град

по адм. дело №……………/……………г.,

първо/второ отделение,………….състав

 

 

М О Л Б А

 

от ………………………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

Адрес: …………………………………………………………………………………………

 

Телефон: ……………………………………….

 

В качеството ми на ………………………………по адм. дело № …………/……….г.

 

Уважаема/и  г-жо/г-н съдия,

 

Моля да ми бъде предоставена правна помощ по горепосоченото дело, поради липса на средства за заплащане на възнаграждение за адвокат, което удостоверявам със следните документи:

 

1.  Декларация за имуществено състояние;

2. Удостоверение за доходите ми;

3. Удостоверение за трудовата ми заетост от бюрото по труда;

4. Документ, удостоверяващ здравословното ми състояние - решение на ТЕЛК;

5. Заповед или удостоверение от РД „СП" – район ……………………………..,

че получавам интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хора с увреждания и Правилника за прилагането му;

6. Заповед или удостоверение, че получавам целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г.;

7. Документ, удостоверяващ семейното ми положение.

 

8 Други :………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

(Отбележете със знак „Х” документите, които прилагате.)

 

Известно ми е, че при промяна в обстоятелствата, на които се основава искането ми за правна помощ, съм длъжен да уведомя съда за това. В случай, че не уведомя своевременно съда за промяна в обстоятелствата, се задължавам да възстановя на НБПП направените разноски от момента на промяната.

 

Известно ми е, че ако бъда осъден или загубя изцяло или частично делото, ще заплатя на НБПП разноските по възнаграждението на назначения ми адвокат.

 

 

 

дата: …………………….г.                                    С уважение: ……………………….

гр.София

 

 

 

 

 

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ