Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Временно се прекратява използването на обявените в сайта на съда електронни адреси за контакти.

 

 
 

 

 


 

 Изтегли.doc

Декларация за вписване в списъка на вещите лицаДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.11 т.4, т.6  и т.9 от Наредба № 2 от 29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица,  издадена от министъра на правосъдието, обнародвана в ДВ, бр.50  от 03.07.2015г.     

Долуподписаният/та ………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………..

/трите имена на лицето, което кандидатства  за вещо лице/

ЕГН  ………………………………., с настоящ адрес:  гр./ с ……………………………,

област ……………………, ул.(ж.к.)……………………………………………………...,

бл………….., вх…………, ет…………., ап…………….

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

·         Съгласен/съгласна  съм да бъда вписан/а в списъците на вещите лица.

·         Не съм поставен/а под запрещение, не съм лишен/ а от право да упражнявам професия или дейност.

·         Не осъществявам функции по правораздаване в системата на съдебната власт.

 

                     Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от НК.

 

………………..2016 г.                                               ДЕКЛАРАТОР: ………………...  

гр. София                                                                                   /подпис/

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ