Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 Във връзка с решение на ВСС от 15.03.2020г. и въведеното извънредно положение срещу разпространението на коронавирус се преустановява разглеждането на всички административни дела от 16.03.2020 г. до 13.04.2020г.  Моля вижте решението на ВСС на страницата на АССГ в раздел пресцентър - съобщения на съда.

Съгласно т. 10 от същото решение се ЗАБРАНЯВА достъпа до съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица.
 

Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02/4215713

 

 Изтегли.doc

Декларация за вписване в списъка на съдебните преводачиДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.12 т.4, т.6  и т.9 от Наредба № Н-1 от 16.05.2014г. за съдебните преводачи,  издадена от министъра на правосъдието, обнародвана в ДВ, бр.43  от 23.05.2014г.

Долуподписаният/та ………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………..

/трите имена на лицето, което кандидатства  за вещо лице/

ЕГН  ………………………………., с настоящ адрес:  гр./ с ……………………………,

област ……………………, ул.(ж.к.)……………………………………………………...,

бл………….., вх…………, ет…………., ап…………….

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

·         Съгласен/съгласна  съм да бъда вписан/а в списъците на вещите лица.

·         Не съм поставен/а под запрещение, не съм лишен/ а от право да упражнявам професия или дейност.

·         Не осъществявам функции по правораздаване в системата на съдебната власт.

 

                     Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от НК.

 

………………..2016 г.                                               ДЕКЛАРАТОР: ……………….                                              

  гр. София                                                                                   /подпис/

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ