Български (България)  English  Deutsch

За контакти

 

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 Уважаеми потребители, моля изпращайте Вашите запитвания или информация по дела в АССГ само на посочените имейли на регистратура и деловодство.

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

   АССГ уведомява, че от 14.05.2020 г. в сградата на съда ще се допускат посетители. Влизането ще се извършва на обособени потоци в зависимост от целта на посещението. С цел недопускане струпването на хора е въведен ограничителен пропускателен режим. При изчакване следва да се спазва дистанция от поне 2 метра един от друг. Всички посетители на съда да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата, и ръкавици и при влизане следва да дезинфекцират ръцете си посредством поставените на входовете дезинфектанти. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания - хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми. Движението в сградата на съде се осъществява еднопосочно, съобразно поставените указателни табели. Работно време за работа с граждани е от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа. След приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

 
Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02/4215713

 

 

 

 

 Изтегли.doc

Декларация за вписване в списъка на съдебните преводачиДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.12 т.4, т.6  и т.9 от Наредба № Н-1 от 16.05.2014г. за съдебните преводачи,  издадена от министъра на правосъдието, обнародвана в ДВ, бр.43  от 23.05.2014г.

Долуподписаният/та ………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………..

/трите имена на лицето, което кандидатства  за вещо лице/

ЕГН  ………………………………., с настоящ адрес:  гр./ с ……………………………,

област ……………………, ул.(ж.к.)……………………………………………………...,

бл………….., вх…………, ет…………., ап…………….

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

·         Съгласен/съгласна  съм да бъда вписан/а в списъците на вещите лица.

·         Не съм поставен/а под запрещение, не съм лишен/ а от право да упражнявам професия или дейност.

·         Не осъществявам функции по правораздаване в системата на съдебната власт.

 

                     Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от НК.

 

………………..2016 г.                                               ДЕКЛАРАТОР: ……………….                                              

  гр. София                                                                                   /подпис/

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ