Български (България)  English  Deutsch

За контакти

 

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 Уважаеми потребители, моля изпращайте Вашите запитвания или информация по дела в АССГ само на посочените имейли на регистратура и деловодство.

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

   АССГ уведомява, че от 14.05.2020 г. в сградата на съда ще се допускат посетители. Влизането ще се извършва на обособени потоци в зависимост от целта на посещението. С цел недопускане струпването на хора е въведен ограничителен пропускателен режим. При изчакване следва да се спазва дистанция от поне 2 метра един от друг. Всички посетители на съда да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата, и ръкавици и при влизане следва да дезинфекцират ръцете си посредством поставените на входовете дезинфектанти. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания - хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми. Движението в сградата на съде се осъществява еднопосочно, съобразно поставените указателни табели. Работно време за работа с граждани е от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа. След приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

 
Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02/4215713

 

 

 

 

 Изтегли.doc

 

Административен съд София-град

                 До

Председателя на Административен съд София-град

                                 

 

    З А Я В Л Е Н И Е

                                               

 от  ………………………………………………………………………………………………...

/ посочват се трите имена на лицето, кандидатстващо за вещо лице/

   

 ЕГН………………………………………

 пощенски код:………………………….

 адрес за призоваване:  гр / с. ………………………., ./ж.к…………………………...........

 ул……………………………………………,бл………..вх…………..ет………..ап…….........

телефон за контакт:……………………………………………………………………….........

образование /специалност/……………………………………………………………………

допълнителна квалификация…………………………………………………………………

продължителност на трудовия стаж…………………………………………………………

стаж като вещо лице:            да / не    продължителност:…………………………………...

месторабота:…………………………………………………………………………………….

заемана длъжност:……………………………………………………………………………..

                         

        Господин  Председател,

 

Моля, да бъда вписан/а  в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица към Административен съд София-град, в следния клас и вид експертиза……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, за което прилагам необходимите документи  съгласно чл.11 от Наредба №2   от 29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, /издадена от Министъра на Правосъдието, обн. в ДВ, бр.50 от 03.07.2015г./

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

                                      1. лична карта – копие;

                              2. диплом за завършена степен на образование  или професионална квалификация – нотариално заверено копие; за вещи лица, които са служители на МВР – документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;

                                     3. свидетелство за съдимост, в което да е посочено, че се издава, за да послужи за вещо лице пред Административен съд София-град;

                                 4. декларация съгласие за вписването на кандидата  в списъците на вещи лица; че не е поставен/а под запрещение, не е лишен/а от право да упражнява професия или дейност и не осъществява функции по правораздаване  в системата на съдебната власт – по образец;

                                  5. документи, свързани със стаж по специалността – нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години.;

                                 6. разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето, не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

                                        7. удостоверение за  достъп до класифицирана информация – при наличие на такова;

                                   8. документ, удостоверяващ наличието на допълнителна квалификация  - при наличие на такава;

                               9. заявление по чл.12 от Наредба №2 от 29.06.2015г.за вписването, квалификацията  и възнагражденията на вещите лица на електронен носител.

 

 

 

 

Дата :…………..                                                        подпис:……………………….

 

                                                                                                              …………………………………..

                                                                                                                                              /три имена/

 

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ