Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Временно се прекратява използването на обявените в сайта на съда електронни адреси за контакти.

 

 
 

 

 


 

Изтегли.doc

 

           Административен съд София-град

До

      Председателя на Административен съд   София-град

                                 

 

    З А Я В Л Е Н И Е

                                               

 от  ………………………………………………………………………………………………...

/ посочват се трите имена на лицето, кандидатстващо за преводач/

   

 ЕГН……………………………………....

 пощенски код:…………………………..

адрес за призоваване:  гр / с. ………………………., ./ж.к…………………………...........

ул……………………………………………,бл………..вх…………..ет………..ап…….........

телефони за контакт:……………………………………………………………………….......

образование /специалност/……………………………………………………………………

допълнителна квалификация…………………………………………………………...........

продължителност на трудовия стаж…………………………………………………………

стаж като преводач:     да / не      продължителност:……………………………….....

месторабота:…………………………………………………………………………………….

заемана длъжност:……………………………………………………………………………..

                         

        Господин  Председател,

 

Моля, да бъда вписан/а  в списъка на съдебните преводачи към Административен съд София-град, за което прилагам необходимите документи  съгласно чл.12 от Наредба № Н-1 от 16.05.2014г. за съдебните преводачи, /издадена от Министъра на Правосъдието, обн. в ДВ, бр.43 от 23.05.2014г./

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. лична карта – копие;

                             2. сертификат за ниво по съответния чужд език С1 или С2 съгласно Общата Европейска езикова рамка;

                         3. свидетелство за съдимост, в което да е посочено, че се издава, за да послужи пред Административен съд София-град;

                     4. декларация съгласие на кандидата за вписването му в списъците на съдебни преводачи при Административен съд София-град; че не е поставен/а под запрещение, не е лишен/а от право да упражнява професия или дейност и не осъществява функции по правораздаване  в системата на съдебната власт – по образец;

                             5. документи, свързани със стаж по специалността, ако има такъв: – нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка или други документи, удостоверяващи стаж по специалността;

                             6. разрешение за постоянно пребиваване в Република България – ако лицето е чужд гражданин;                               

                          7. удостоверение за  достъп до класифицирана информация – при наличие на такова;

                         8. заявление по чл.12 от Наредба № Н-1 от 16.05.2014г.  за съдебните преводачи на електронен носител.

 

 

 

 

Дата :…………..                                                    подпис:………………………….

 

                                                                                  …………………………………..

                                                                                                                                              /три имена/

 

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ