Български (България)  English  Deutsch

За контакти

 

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 Уважаеми потребители, моля изпращайте Вашите запитвания или информация по дела в АССГ само на посочените имейли на регистратура и деловодство.

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

   АССГ уведомява, че от 14.05.2020 г. в сградата на съда ще се допускат посетители. Влизането ще се извършва на обособени потоци в зависимост от целта на посещението. С цел недопускане струпването на хора е въведен ограничителен пропускателен режим. При изчакване следва да се спазва дистанция от поне 2 метра един от друг. Всички посетители на съда да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата, и ръкавици и при влизане следва да дезинфекцират ръцете си посредством поставените на входовете дезинфектанти. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания - хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми. Движението в сградата на съде се осъществява еднопосочно, съобразно поставените указателни табели. Работно време за работа с граждани е от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа. След приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

 
Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02/4215713

 

 

 

 

Утвърждавам:

Председател

                       Радостин Радков

 

 

ПРАВИЛА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД

 

Публикуването на съдебните актове в интернет страницата на съда се извършва на основание чл. 64 от Закона за съдебната власт, при спазване на изискванията на ЗЗЛД и ЗЗКИ, и е пряко свързано с правилното организиране и функциониране на деловодната програма на съда. В Административен съд София-град се използва  програмният продукт за организиране на документооборота „АСУД“ .

 

І.        РЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

 

1.        След като постанови акта си, съдията го разпечатва, подписва и предава делото в деловодството. Актът се записва в деловодната система „папка по делото“, която е достъпна за съдебния деловодител, определен да работи със съдията- докладчик.

2.     Съдебният деловодител, след като приеме делото от съдията-докладчик, извършва действия по вписване на съдебния акт в срочната книга по чл. 235, ал. 5 от ГПК.

3.        След обявяване на акта в срочната книга по чл. 57, ал. 1 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища (ПАРОАВАС) системният администратор заличава необходимите данни от акта при спазване на изискванията на ЗЗЛД и ЗЗКИ и незабавно публикува съдебните актове в интернет страницата на съда. Извършва поддръжката на публикациите.

4.        Съдебният деловодител, след като приеме делото от съдията-докладчик, извършва действия по вписване на съдебния акт в срочната книга по чл. 57, ал. 1 от ПАРОАВАС.

5.        Съдебните актове се предоставят на страните по делото от служителите в служба „Съдебно деловодство“ на АССГ само след обявяването им в срочната книга.

 

 

ІІ. АКТОВЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ

В Административен съд София-град се публикуват всички съдебни актове на правораздаване и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството.

 

1. Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване, както и онези, които слагат край или препятстват по­нататъшното развитие на производството, независимо от вида на съдебния акт (решение, определение или разпореждане), ОСВЕН АКО не са от категорията актове, чието публикуване не се допуска.

2.     Публикуват се пълните съдебни актове - мотиви и диспозитив, след съответно обезличаване, освен в случаите на чл.64, ал.3 от ЗСВ.

         

          Подлежат на  обезличаване: 

          1. Задължително имената, адресите и ЕГН на всички физически лица - участници в производството, както и личен номер на чужденците:

·          страните и техните законни представители или пълномощници;

·          особените представители;

·       свидетелите;

·  вещите   лица;

·  други

 

2.    Подлежат на обезличаване  номерата на всички банкови сметки, както и осигурителните номера.

 

3.    Освен посочените в т. 1 лични данни могат да се обезличават и  всички други лични данни на участниците, свързани с тяхната етническа, расова, религиозна принадлежност, както и данните за физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност, ако биха довели до разкриване на самоличността на лицата. В тази група данни се включват:

  • данни за пола на лицето, за физически или психически недъг или заболяване;
  • данни за професия или за заемана длъжност;
  • данни за членство в определена организация;
  • данни за етническа, расова и религиозна принадлежност ;
  • други.

 

Обезличаване данните по т. 2 се извършва според индивидуалните особености на конкретния съдебен акт, който следва да се публикува.  Преценката и контролът за това се извършва от съдията докладчик.

 

3.    Други  данни,   по  преценка  на  съдията докладчик  /напр. неприлични  изрази/,  които  са  шокиращи  и  чието  публикуване  е  в  разрез  с  общоприетия   морален   предел.

          

Не подлежат на обезличаване:

   

1. Данните на МПС и идентификаторите на недвижимите имоти;

2.    Имената на магистрата, постановил съдебния акт;

3.    Номера на договори, освен ако самият договор не съставлява класифициран документ;

4.    Данните на юридическите лица;

5.    Други данни, по преценка на съдията докладчик;

6.    Контролиращите страни;

 

Съдебни актове на които се публикуват само диспозитивите

 

Тези актове са разделени на две групи, в зависимост от това дали попадат в хипотезата на чл.64, ал.3 от ЗСВ или не.

1. Тези по чл. 64,  ал.3 от ЗСВ – актове по дела, които засягат  гражданския или здравния статус на лицата.

2. Извън хипотезата на чл.64, ал.3 от ЗСВ:

         съдебни актове, постановени по производства, разглеждани при изключване на публичността - чл. 136, ал. 1 от ГПК;

         други актове.

 

НЕ подлежат на публикуване:

 

1.  Съдебните актовете, постановени в охранителни производства;

2.  Съдебни актове в обезпечителния процес;

3.            Съдебните актове,   произнасяни   по   частни   административни   дела, с изключение на тези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството - за спиране и прекратяване на производството;

4.      Съдебните актове, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата - определения и разпореждания:

         за назначаване на вещи лица, особени представители, служебни    защитници, както и за допускане на правна помощ;

         за насрочване, пренасрочване или отлагане на делата;

         за даване на указания на страните;

         актове за конституиране на страни, актове, с които се допуска или не изменение на иска, или се приемат или не възражения, насрещни, обратни и инцидентни установителни искове;

         за допускане или недопускане на доказателства;

         за издаване на изпълнителен лист;

         други.

5.     актове по класифицирани дела.

 

Настоящите правила са приети с решение на Общото събрание на съдиите в Административен съд София – град на 29.05.2017 г. в  изпълнение разпоредбата на чл. 64 от ЗСВ и са задължителни за съдебните служители, на които са вменени задължения по обявяването, обезличаването и публикуването на съдебните актове в срочните книги и на интернет страницата на Административен съд София-град.

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ