Български (България)  English  Deutsch

За контакти

 

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 Уважаеми потребители, моля изпращайте Вашите запитвания или информация по дела в АССГ само на посочените имейли на регистратура и деловодство.

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

   АССГ уведомява, че от 14.05.2020 г. в сградата на съда ще се допускат посетители. Влизането ще се извършва на обособени потоци в зависимост от целта на посещението. С цел недопускане струпването на хора е въведен ограничителен пропускателен режим. При изчакване следва да се спазва дистанция от поне 2 метра един от друг. Всички посетители на съда да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата, и ръкавици и при влизане следва да дезинфекцират ръцете си посредством поставените на входовете дезинфектанти. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания - хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми. Движението в сградата на съде се осъществява еднопосочно, съобразно поставените указателни табели. Работно време за работа с граждани е от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа. След приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

 
Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02/4215713

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

В сила от 12.07.2006 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г.

Дял четвърти.
ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ

Глава шестнадесета.
ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ТЪЛКУВАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ (ОТМ. - ДВ, БР. 64 ОТ 2007 Г.)

Тълкувателни решения

Чл. 258. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.)

Тълкувателни постановления

Чл. 259. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.)

Съвместни тълкувателни постановления

Чл. 260. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.)

Искания за произнасяне с тълкувателни решения и постановления

Чл. 261. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.)

Адресати на исканията за тълкувателни решения и постановления

Чл. 262. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.)

Форма и съдържание на искането

Чл. 263. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.)

Образуване на дело и разглеждане на искането

Чл. 264. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.)

Уведомяване на заинтересованите органи и лица

Чл. 265. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.)

Постановяване на тълкувателно решение или постановление

Чл. 266. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.)

дял 1 дял 2 дял 3 дял 4 дял 5 дял 6 допълнителни разпоредби

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ